ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
COT

การควบคุมการก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา (ลาว)ที่ตั้งโครงการ
เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เจ้าของโครงการ
บริษัท หงสา เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะโครงการ
การควบคุมการก่อสร้างถนนจากเมืองเงินถึงเมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว มีระยะทางรวมประมาณ 36 กิโลเมตร ประกอบด้วย
   • ถนนสายหลัก เป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลติคคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
     ยาว 31 กิโลเมตร
   • ถนนเลี่ยงเมือง เป็นถนนลาดยางแบบลาดยางผิวจราจร 2 ชั้น ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.0
     เมตร ยาว 5 กิโลเมตร

มูลค่าการก่อสร้าง
704 ล้านบาท

ขอบเขตการทำงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง
.
ระยะเวลาดำเนินงาน
ตุลาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
.