ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
COT

การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหาดปากเมงและหาดเจ้าไหม (ตรัง)ที่ตั้งโครงการ
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ
สำนักงานจังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ
การศึกษาเพื่อกำหนดแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบยั่งยืน โดยมีพื้นที่การศึกษาสำหรับจัดทำผังแม่บทการพัฒนา ดังนี้
    
.
ผังแม่บทการพัฒนาหาดปากเมง ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณท่าเรือปากเมงถึงปากคลองละ รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยหาดปากเมงมีความยาวชายหาดประมาณ 7 กิโลเมตร และความกว้างประมาณ 75 เมตร
    
. 
ผังแม่บทการพัฒนาหาดเจ้าไหม ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปากคลองจากถึงเขาเจ้าไหม รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยหาดเจ้าไหมมีความกว้างชายหาดประมาณ 120 เมตร
.
มูลค่าการก่อสร้าง
95 ล้านบาท

ขอบเขตการทำงาน
1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2) จัดทำผังแม่บทการพัฒนาหาดปากเมงและหาดเจ้าไหม
3) เสนอแนะแนวทาง มาตรการและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืน พร้อมแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินงาน
กันยายน 2539 - สิงหาคม 2540