ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
COT

การตรวจสอบอาคารโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าสำโรง (สมุทรปราการ)ที่ตั้งโครงการ 

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ลักษณะโครงการ
การตรวจสอบอาคารโรงงาน 7 อาคาร ซึ่งมีพื้นที่รวม 121,702 ตารางเมตร โดยผู้ตรวจที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในการใช้งานใน 5 ส่วนประกอบหลักได้แก่ ของอาคาร ได้แก่ โครงสร้าง ระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบป้องกันและระวังอัคคีภัย ระบบบริหารและจัดการความปลอดภัย และระบบสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการทำงาน
ตรวจสอบอาคาร

ระยะเวลาดำเนินงาน
กันยายน - ธันวาคม 2550