ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
COT

การจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และระบบ MIS / GIS พื้นที่ตำบลบึงและตำบลบ่อวิน (ชลบุรี)ที่ตั้งโครงการ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ลักษณะโครงการ
1) การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ทันสมัย สามารถจัดเก็บ บันทึก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วิเคราะห์และแสดง
    ผลข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลเชิงบรรยาย
2) การสำรวจข้อมูลภาคสนามและจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลประกอบการค้า เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล โดยใช้
    เทคโนโลยี GIS ที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้ว เพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
3) การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบดูแลและปรับข้อมูลให้สามารถนำระบบ GIS ไปใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ
    เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของเทศบาล
พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึง ขนาด 60 ตารางกิโลเมตร และตำบลบ่อวิน ขนาด 57 ตารางกิโลเมตร

ขอบเขตการทำงาน
1) จัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ
2) จัดทำผังเขต-เขตย่อยแผนที่ภาษี
3) สำรวจข้อมูลภาคสนาม
4) จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
5) จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี
6) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบ MIS/GIS
7) จัดทำคู่มือและฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
8) จัดหาและติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ระยะเวลาดำเนินงาน
กันยายน 2553 - กันยายน 2554