ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
COT

การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองชะอำ (เพชรบุรี)ที่ตั้งโครงการ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของโครงการ
สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

ลักษณะโครงการ
การประเมินผังและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเมืองชะอำ ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนเมือง มีพื้นที่โครงการครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองชะอำทั้งหมด ขนาดประมาณ 118 ตารางกิโลเมตร

ขอบเขตการทำงาน
1) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) กำหนดวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่
3) จัดทำผังแนวคิด-ผังทางเลือก และประเมินผังทางเลือก
4) วางและปรับปรุงผังเมืองรวม

ระยะเวลาดำเนินงาน
ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551