ผิดพลาด
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
ลักษณะขอบข่ายการให้บริการและประเภทของงาน
 • การศึกษาค้นคว้าวิจัยและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การศึกษาความเหมาะสมโครงการ
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การวางแผนหลัก
 • การประเมินโครงการ
 • การออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียด
 • การประมาณราคาและการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
 • การตรวจสอบปริมาณงาน
 • การจัดการและควบคุมงบประมาณโครงการ
 • การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
 • การศึกษาในด้านระบบการทำงานและบำรุงรักษา
 • การศึกษาด้านการจัดการระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ขอบเขตการให้บริการ

งานศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม / ชิ้นส่วนสำเร็จรูป
 • การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • การออกแบบภูมิทัศน์
 • การศึกษาปรับปรุงพื้นที่หรืออาคารเดิม
 • การออกแบบผังแม่บท
งานวิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง
 • การศึกษาทางปฐพีกลศาสตร์
 • การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต, โครงสร้างเหล็ก, โครงสร้างสำเร็จรูป
 • การควบคุมการก่อสร้าง
 • การบริหารการก่อสร้าง
เศรษฐศาสตร์และการวางแผนพัฒนา
 • การศึกษาความเหมาะสม
 • การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
 • การศึกษาทางสังคม-เศรษฐกิจ
 • การสำรวจ / ศึกษาด้านการตลาด
 • การวิเคราะห์/วางแผนทางการเงิน
งานศึกษา / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษา / ทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาด้านเศรษฐกิจ - สังคม
 • การศึกษาด้านสาธารณสุข
 • งานมวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การติดตั้งระบบบริหารคุณภาพ ISO14000
 • ระบบน้ำประปา
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบกำจัดขยะ/ของเสีย
 • ระบบควบคุมอากาศเสีย
การจัดการระบบข้อมูล (MIS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • การจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS/GIS
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ MIS/GIS
 • การพัฒนา Web Map Server
 • การศึกษาเพื่อการจัดทำข้อมูล GIS
 • การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วย GIS
 • การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการสำรวจ GPS และ/หรือเครื่องสำรวจแบบดั้งเดิม
 • การสร้างข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่จากภาพดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ
การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา SMEs
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การติดตั้งระบบบริหารคุณภาพ ISO9000
 • การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
งานวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / สุขาภิบาล / อนุรักษ์พลังงาน
 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง
 • งานวิศวกรรมระบบท่อ/สุขาภิบาล
 • งานวิศวกรรมท่อ
 • งานควบคุมกระบวนการระบบอัตโนมัติ
 • งานปรับปรุงระบบ
 • งานอนุรักษ์พลังงาน
 • งานตรวจสอบอาคาร
งานวิศวกรรมเหมืองแร่

งานวิศวกรรมพลังงาน/ปิโตรเคมี
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
 • โรงปิโตรเคมี
งานวิศวกรรมสำรวจ
 • การสำรวจภาคพื้นดิน
 • การสำรวจขั้นสูง
 • การสำรวจภูมิประเทศ
 • การสำรวจแนวเส้นทาง
 • การสร้างหมุดควบคุมสำหรับการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
 • การสำรวจทางชลศาสตร์
 • การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
งานวิศวกรรมขนส่ง
 • การวางแผนระบบการขนส่ง
 • การศึกษา / ควบคุมระบบการจราจร
 • การศึกษา/ออกแบบถนน/ทางหลวง/ทางแยกต่างระดับ/สะพาน
 • การออกแบบท่าเรือและสนามบิน
การวางผังเมือง / ชุมชน
 • การศึกษาสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวางแผนกายภาพ
 • การศึกษาและจัดทำแผนที่
 • การศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • การศึกษาสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่น
 • การศึกษาการวางผังเมืองรวม/การปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมระดับภาค จังหวัดและเมือง
 • การศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • งานสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการด้านผังเมือง
งานการศึกษาและวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 • การศึกษาด้านชลศาสตร์
 • การศึกษา / ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
 • การศึกษา / ออกแบบสถานีสูบน้ำ
 • การวิเคราะห์ระบบอ่างเก็บน้ำ
 • งานวิศวกรรมชลประทาน
 • งานโครงสร้างเขื่อนและส่วนประกอบ
 • การวางแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำ
โครงการพิเศษ
 • การวางแผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟูที่ดินหลังจากการทำเหมืองแร่
 • การจัดทำแผนหลักเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
 • การศึกษาด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
 • การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
 • การประเมินราคาทรัพย์สินและอื่นๆ