ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายสถาปัตยกรรม :
คุณนคร มณีเนตร (0 2934 2805 ต่อ 15)

ฝ่ายผังเมือง :
คุณวรรณรัตน์ หงภัทรคีรี (0 2934 3233-47 ต่อ 401)

ฝ่ายวิศวกรรมสาธารณูปโภค/วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมแหล่งน้ำ :
คุณอรรถพล ชำนาญเวชกิจ (0 2934 3233-47 ต่อ 110)

ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง :
คุณวุฒิกรณ์ มาลี (0 2934 3233-47 ต่อ 107)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม :
คุณดวงกมล พรหมสุวรรณ (0 2934 3233-47 ต่อ 405)

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อนุรักษ์พลังงาน :
คุณอุกฤษฎ์ ถนอมนาม (0 2731 0555 ต่อ 201)

ฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก :
คุณอาทิตย์ เทอดสุวรรณ (0 2375 4722-4 ต่อ 201)

ฝ่ายโครงการพิเศษ :
คุณยาใจ พิมพ์สกุล (0 2934 3233-47 ต่อ 470) ส่วนโครงการภายในประเทศ
คุณวรรณี ลัฐิถาวณิชย์ (0 2934 3233-47 ต่อ 242) ส่วนโครงการต่างประเทศ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ :
คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ (0 2934 3233-47 ต่อ 246)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล :
คุณภาธินี อาภาธณานุวัติ (0 2934 3233-47 ต่อ 200)

สำนักวิชาการ ซี โอ ที (COT Academy) :
คุณผ่องพรรณ นวลตา (0 2934 3233-47 ต่อ 301)