วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 COT ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณา “การขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โครงการวังจันทร์วัลเลย์” ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)