ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน