กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)