ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)