ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) โครงการโรงงานผลิตพาราไซลีนของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)