ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม