ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินทางเลือก โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย