จดหมายข่าว COT (ฉบับพิเศษ) – PM’s Export Award 2008