จัดประชุมรับฟังความเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (PP2) โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด