ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายสถาปัตยกรรม:
นคร มณีเนตร (0 2934 2805 ต่อ 15)

ฝ่ายผังเมือง:
วรรณรัตน์ หงภัทรคีรี (0 2934 3233-47 ต่อ 230)

ฝ่ายวิศวกรรมสาธารณูปโภค/ขนส่ง/แหล่งน้ำ:
อิสรา ประภาสวัสดิ์ (0 2934 3233-47 ต่อ 330)

ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง:
วุฒิกรณ์ มาลี (0 2934 3233-47 ต่อ 142)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม:
ดวงกมล พรหมสุวรรณ (0 2934 3233-47 ต่อ 501)

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อนุรักษ์พลังงาน:
อุกฤษฎ์ ถนอมนาม (0 2731 0555 ต่อ 201)

ฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก:
อาทิตย์ เทอดสุวรรณ (0 2375 4722-4 ต่อ 201)

ฝ่ายโครงการพิเศษในและต่างประเทศ
ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ (0 2934 3233-47 ต่อ 314)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ:
อิสรา ประภาสวัสดิ์ (0 2934 3233-47 ต่อ 330)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
ภาธินี อาภาธณานุวัติ (0 2934 3233-47 ต่อ 200)

สำนักวิชาการและประกันคุณภาพ:
ผกากาญจน์ บัวขาว  (0 2934 3233-47 ต่อ 150)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ:
ชาญณรงค์ วิทวัสชุติกุล (0 2934 3233-47 ต่อ 530)