ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายสถาปัตยกรรม:
นคร มณีเนตร (0 2934 2805 ต่อ 15)

ฝ่ายผังเมือง:
วรรณรัตน์ หงภัทรคีรี (0 2934 3233-47 ต่อ 230)

ฝ่ายวิศวกรรมสาธารณูปโภค/ขนส่ง/แหล่งน้ำ:
ศิริวัฒน์ จิตตศิลป์ (0 2934 3233-47 ต่อ 119)

ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง:
ทันศาสตร์ แสงสุรินทร์ (0 2934 3233-47 ต่อ 142)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม:
สมคิด พุ่มฉัตร (0 2934 3233-47 ต่อ 400)

ฝ่ายสังคม และการมีส่วนร่วม

ผ่องพรรณ นวลตา (0 2934 3233-47 ต่อ 508)

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อนุรักษ์พลังงาน:
อุกฤษฎ์ ถนอมนาม (0 2731 0555 ต่อ 201)

ฝ่ายวิศวกรรมสำรวจ:
อธิธัมม์ กิตติเจริญลัคน์ (0 2375 4722-4 ต่อ 300)

ฝ่ายระบบสารสนเทศน์ภูมิสาสตร์
ปฐมาภรณ์ ลิหงวน (0 2375 4722-4 ต่อ 304)

ฝ่ายโครงการพิเศษในและต่างประเทศ
ดวงกมล  พรหมสุวรรณ (0 2934 3233-47 ต่อ 501)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ:
ขนิษฐา ทักษิณ (0 2934 3233-47 ต่อ 331)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
ภาธินี อาภาธณานุวัติ (0 2934 3233-47 ต่อ 200)

ประกันคุณภาพ:
ภาธินี อาภาธณานุวัติ (0 2934 3233-47 ต่อ 200)

สำนักวิชาการ:
วลัยลักษณ์ ดวงประสพสุข  (0 2934 3233-47 ต่อ 348)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ:
ชาญณรงค์ วิทวัสชุติกุล (0 2934 3233-47 ต่อ 530)