ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายสถาปัตยกรรม :
นคร มณีเนตร (0 2934 2805 ต่อ 15)

ฝ่ายผังเมือง :
วรรณรัตน์ หงภัทรคีรี (0 2934 3233-47 ต่อ 230)

ฝ่ายวิศวกรรมสาธารณูปโภค/วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมแหล่งน้ำ :
อรรถพล ชำนาญเวชกิจ (0 2934 3233-47 ต่อ 110)

ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง :
วุฒิกรณ์ มาลี (0 2934 3233-47 ต่อ 142)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม :
ดวงกมล พรหมสุวรรณ (0 2934 3233-47 ต่อ 501)

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อนุรักษ์พลังงาน :
อุกฤษฎ์ ถนอมนาม (0 2731 0555 ต่อ 201)

ฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก :
อาทิตย์ เทอดสุวรรณ (0 2375 4722-4 ต่อ 201)

ฝ่ายโครงการพิเศษ :
ยาใจ พิมพ์สกุล (0 2934 3233-47 ต่อ 340) ส่วนโครงการภายในประเทศ
Mr.Bien Anatan (0 2934 3233-47 ต่อ 346) ส่วนโครงการต่างประเทศ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ :
อิสรา ประภาสวัสดิ์ (0 2934 3233-47 ต่อ 330)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล :
ภาธินี อาภาธณานุวัติ (0 2934 3233-47 ต่อ 200)

สำนักวิชาการ ซี โอ ที (COT Academy) :
ผ่องพรรณ นวลตา (0 2934 3233-47 ต่อ 301)