ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายสถาปัตยกรรม:
นคร มณีเนตร (0 2934 3233-47 ต่อ 611)

 

ฝ่ายผังเมือง:
วรรณรัตน์ หงภัทรคีรี (0 2934 3233-47 ต่อ 230)

 

ฝ่ายวิศวกรรมสาธารณูปโภค/ขนส่ง/แหล่งน้ำ:

  • วิศวกรรมสาธารณูปโภค/ขนส่ง: รัฐพล จริยานุกูลพันธ์ (0 2934 3233-47 ต่อ 119)
  • วิศวกรรมแหล่งน้ำ: พุทธพล ยิ่งยง (0 2934 3233-47 ต่อ 113)

 

ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง:
ทันศาสตร์ แสงสุรินทร์ (0 2934 3233-47 ต่อ 142)

 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม:
สมคิด พุ่มฉัตร (0 2934 3233-47 ต่อ 400)

 

ฝ่ายสังคม และการมีส่วนร่วม:
ผ่องพรรณ นวลตา (0 2934 3233-47 ต่อ 508)

 

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อนุรักษ์พลังงาน:
อุกฤษฎ์ ถนอมนาม (0 2731 0555 ต่อ 201)

 

ฝ่ายวิศวกรรมสำรวจ:
อธิธัมม์ กิตติเจริญลัคน์ (0 2375 4722-4 ต่อ 104)

 

ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์:
ปฐมาภรณ์ ลิหงวน (0 2375 4722-4 ต่อ 304)

 

ฝ่ายโครงการพิเศษในและต่างประเทศ:
ดวงกมล พรหมสุวรรณ (0 2934 3233-47 ต่อ 501)

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ:
ชาญณรงค์ วิทวัสชุติกุล (0 2934 3233-47 ต่อ 530)

 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ:
ขนิษฐา ทักษิณ (0 2934 3233-47 ต่อ 331)

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
ภาธินี อาภาธณานุวัติ (0 2934 3233-47 ต่อ 200)

 

ประกันคุณภาพ:
ภาธินี อาภาธณานุวัติ (0 2934 3233-47 ต่อ 200)

 

สำนักวิชาการ:
นฤวัตร บูรศิริรักษ์ (0 2934 3233-47 ต่อ 348)