บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม / โครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA และ IEE