ประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2