ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด