30 มิถุนายน 2565 COT จัดประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1/2565 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดรูปที่ดิน เมืองใหม่อัจฉริยะ (Banchang Smart City)