ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 COT จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ความสามารถและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน (Training of Trainers : TOT)”