ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม COT และบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง