ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)