ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเลิศ พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์