ระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2563 COT ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แห่งที่ 2 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น