ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด