ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 ของบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด