รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค.1) โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ เพื่อการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม