วันที่ 1-2 เมษายน 2565 COT ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ค.1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด