วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่ดูงาน โครงการงานที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน จ.นครราชสีมา