วันที่ 14 ธันวาคม 2564 COT จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนรายงานผลการศึกษา” ครั้งที่ 2