วันที่ 16 ธันวาคม 2564 COT จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รุ่นที่ 7 และซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2564