วันที่ 19 มีนาคม 2563- ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้โครงการนิคมอุตสาหกรรม”