วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – ลงพื้นที่ดูงานโครงการงานที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน