วันที่ 29 มีนาคม 2565 จัดประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 3643