วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม