วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 7)