วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ เพื่อการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม”