ขอเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 “โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่เพื่อการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม” ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563