สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์