ประชุมเสวนากลุ่มย่อย การจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อม ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน