หนังสือวิชาการ เล่ม 2 (30 ปี COT) พลังงานและสิ่งแวดล้อม