หนังสือวิชาการ เล่ม 1 (30 ปี COT) การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง