หนังสือวิชาการ เล่ม 3 (25 ปี COT) เทคโนโลยีและนวัตกรรม