อบรมการทำสัญญาธุรกิจที่ถูกต้องชอบด้วยกฏหมายและบังคับได้