เกี่ยวกับเรา

ขอบเขตการให้บริการ

งานศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม / ชิ้นส่วนสำเร็จรูป

 • การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • การออกแบบภูมิทัศน์
 • การศึกษาปรับปรุงพื้นที่หรืออาคารเดิม
 • การออกแบบผังแม่บท

งานวิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง

 • การศึกษาทางปฐพีกลศาสตร์
 • การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต, โครงสร้างเหล็ก, โครงสร้างสำเร็จรูป
 • การควบคุมการก่อสร้าง
 • การบริหารการก่อสร้าง

เศรษฐศาสตร์และการวางแผนพัฒนา

 • การศึกษาความเหมาะสม
 • การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
 • การศึกษาทางสังคม-เศรษฐกิจ
 • การสำรวจ / ศึกษาด้านการตลาด
 • การวิเคราะห์ / วางแผนทางการเงิน

งานศึกษา – วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
งานวิศวกรรมพลังงาน – ปีโตรเคมี

 • การวางแผนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษา/ทำร้ายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาด้านเศรษฐกิจ – สังคม
 • การศึกษาด้านสาธารณสุข
 • งานมวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานระบบน้ำประปา
 • งานระบบบำบัดน้ำเสีย
 • งานระบบกำจัดขยะ/ของเสีย
 • งานระบบควบคุมอากาศเสีย
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
 • โรงปิโตรเคมี

การจัดการระบบข้อมูล (MIS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

 • การจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS / GIS
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ MIS / GIS
 • การศึกษาเพื่อการจัดทำข้อมูล GIS
 • การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วย GIS
 • การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการสำรวจ GPS และ / หรือเครื่องสำรวจแบบดั้งเดิม
 • การสร้างข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่จากภาพดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ

การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา SMEs

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การติดตั้งระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
 • การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

งานวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / สุขาภิบาล / อนุรักษ์พลังงาน

 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง
 • งานวิศวกรรมระบบท่อ / สุขาภิบาล
 • งานวิศวกรรมท่อ
 • งานควบคุมกระบวนการระบบอัตโนมัติ
 • งานปรับปรุงระบบ
 • งานอนุรักษ์พลังงาน
 • งานตรวจสอบอาคาร

งานวิศวกรรมพลังงาน / ปิโตรเคมี

 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
 • โรงปิโตรเคมี

งานวิศวกรรมสำรวจ

 • การสำรวจภาคพื้นดิน
 • การสำรวจภูมิประเทศ
 • การสำรวจแนวเส้นทาง
 • การสำรวจโครงข่ายควบคุม
 • การสำรวจทางชลศาสตร์
 • การจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ

งานวิศวกรรมขนส่ง

 • การวางแผนระบบการขนส่ง
 • การศึกษา / ควบคุมระบบการจราจร
 • การศึกษา / ออกแบบถนน / ทางหลว ง / ทางแยกต่างระดับ / สะพาน
 • การออกแบบท่าเรือและสนามบิน

การวางผังเมือง / ชุมชน

 • การศึกษาสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวางแผนกายภาพ
 • การศึกษาและจัดทำแผนที่
 • การศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • การศึกษาสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่น
 • การศึกษาการวางผังเมืองรวม / การปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมระดับภาค จังหวัดและเมือง
 • การศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • งานสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการด้านผังเมือง

งานการศึกษาและวิศวกรรมแหล่งน้ำ

 • การศึกษาด้านชลศาสตร์
 • การศึกษา / ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
 • การศึกษา / ออกแบบสถานีสูบน้ำ
 • การวิเคราะห์ระบบอ่างเก็บน้ำ
 • งานวิศวกรรมชลประทาน
 • งานโครงสร้างเขื่อนและส่วนประกอบ
 • การวางแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำ

โครงการพิเศษ

 • การวางแผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟูที่ดินหลังจากการทำ
  เหมืองแร่
 • การจัดทำแผนหลักเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
 • การศึกษาด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
 • การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
 • การประเมินราคาทรัพย์สินและอื่นๆ