เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยและจดทะเบียนเริ่มดำเนินการในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2526 โดยให้บริการที่ปรึกษาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ (MIS/GIS) ต่อองค์กรของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศ COT ได้จดทะเบียนในฐานข้อมูลของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารโลก และกระทรวงการคลังของประเทศไทย

ปัจจุบัน COT มีพนักงานประจำกว่า 300 คน ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเฉพาะด้านในทุกด้านกว่า 50 คน และยังมีบริษัทเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้านอย่างหลากหลายในกลุ่มบริษัทพันธมิตร COT ด้วย เพื่อให้การบริการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา COT ได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานบริการที่ปรึกษาที่ครอบคลุมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของประเทศได้ โดยยึดหลักการที่ว่างานจะสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ ปัญหาและความเป็นไปได้ของงานนั้นด้วยความรอบคอบและด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

นโยบายของ COT ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพของงานและความพึงพอใจของลูกค้ามาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทฯ COT ตระหนักว่าระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) เป็นเครื่องมือจำเป็นที่จะเพิ่มคุณภาพงานของบริษัท COT จึงได้พัฒนาและนำระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ดังต่อไปนี้มาใช้ในองค์กร ทั้งองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ.2541

  • พ.ศ.2541: ระบบการบริหารคุณภาพ ISO9004-2 (ธุรกิจบริการ) ทั้งองค์กร
  • พ.ศ.2545: ระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001: 2000 ทั้งองค์กร ในขอบข่ายบริการที่ปรึกษา วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการ และงานวิชาการอื่นๆ
  • พ.ศ.2552: ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001: 2008 ทั้งองค์กร ในขอบข่ายบริการที่ปรึกษา วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการ และงานวิชาการอื่นๆ
  • พ.ศ.2560: ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ทั่วทั้งองค์กร ในขอบข่ายบริการที่ปรึกษา วิชาชีพด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จากนโยบายขยายการให้บริการออกสู่ต่างประเทศ รวมถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการงานที่ปรึกษาอย่างดีเสมอมา COT จึงได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2551 (Prime Minister’s Export Award 2008) ประเภทธุรกิจบริการดีเด่น (Best Service Provider) กลุ่มธุรกิจออกแบบก่อสร้าง (Design/Construction) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์