เกี่ยวกับเรา

ระบบการจัดการคุณภาพ

จากที่ COT ได้ประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2000 ทั้งองค์กร ในขอบข่ายบริการที่ปรึกษาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการ และงานวิชาการอื่นๆ ในกิจกรรมของบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 แล้วนั้น

ปัจจุบัน COT ได้ทำการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงคู่มือคุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ จาก Version 2000 เป็น Version 2015 ซึ่งได้ประกาศใช้ทั้งองค์กรไปแล้ว เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับการรับรองจาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd.

ทั้งนี้อาจถือได้ว่า COT เป็นบริษัทที่ปรึกษาแห่งแรกของไทยที่เข้าสู่ระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001: 2000 และระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001: 2015 ทั้งองค์กร

วิสัยทัศน์

null

“เป็นบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพที่ให้บริการครบวงจร อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

1. เป็นที่ยอมรับในด้านบริษัทที่ให้บริการด้านวิชาการ
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ในการทำงาน
3. เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากร
4. พัฒนาการตลาดเชิงรุกทั้งในและนอกประเทศ
5. ประสานความร่วมมือการทำงานระหว่างฝ่ายเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นให้บริการวิชาชีพที่ปรึกษาครบวงจรในเชิงวิชาการและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยประสานองค์ความรู้และความร่วมมือของบุคลากรอย่างแข็งแกร่งในเชิงรุก เพื่อให้บรรลุซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการพัฒนาระบบการดำเนินงานอย่างยั่งยืน”


วัตถุประสงค์คุณภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายคุณภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพ
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

  • ให้บริการที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการด้านฐานข้อมูล และงานวิชาการอีกหลายสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพแบบครบวงจร สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 ข้อกำหนดของลูกค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของ FIDIC สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงรุก โดยใช้องค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ดำเนินงานให้บรรลุซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ
  • พัฒนา ปรับปรุง และรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงระบบการดำเนินงานในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง