เกี่ยวกับเรา

ลักษณะขอบข่ายการให้บริการและประเภทของงาน

 • การศึกษาค้นคว้าวิจัยและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การศึกษาความเหมาะสมโครงการ
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การวางแผนหลัก
 • การประเมินโครงการ
 • การออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียด
 • การประมาณราคาและการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
 • การตรวจสอบปริมาณงาน
 • การจัดการและควบคุมงบประมาณโครงการ
 • การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
 • การศึกษาในด้านระบบการทำงานและบำรุงรักษา
 • การศึกษาด้านการจัดการระบบข้อมูล/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์