เชิญชวนประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)